TGSD GENÇLİK PLATFORMU YÖNERGESİ

KURULUŞ

Madde 1: TGSD Yönetim Kurulu Başkanına veya TGSD Yönetim Kurulu Başkanının görevlendirdiği Yönetim Kurulu Üyesine bağlı olarak çalışmak üzere, TGSD Gençlik Platformu kurulur. TGSD üyesi olan tüzel veya gerçek kişilerin referans olup önerecekleri, en az 2 yıllık sektör tecrübesine sahip, 18 –35 yaş arasındaki bireyler, TGSD tüzüğünün 5.maddesindeki şartlara da haiz olmaları kaydıyla TGSD Yönetim Kurulunun onayı ile TGSD Gençlik Platformunun üyesi olarak kabul edilirler.

 AMAÇ

Madde 2: Bu yönergenin amacı; 35 yaşını aşmayan bireylerin TGSD ile irtibatının ve gönül bağının sağlanması, gençlerin TGSD’nin ve sektörün güncel ve dinamik olmasına katkı sağlamaları, TGSD’nin amaç ve görevleri açısından gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ortaya çıkartarak; araştıran, üreten bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel karar alma yeteneklerini geliştirmek, gençlerin iş gücü piyasasına ve sivil topluma tam olarak katılmasını sağlayacak ve buna olanak tanıyacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmesi için gerekli fırsat ve deneyim koşullarının yaratılmasına katkıda bulunulması amacıyla oluşturulan bir organ olarak, TGSD Gençlik Platformu’nun işleyişini, ilgili ilkeleri ve yöntemleri düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 3: Bu yönerge, TGSD Gençlik Platformu’nun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ilke ve yöntemlerini kapsar.

DAYANAK

Madde 4: Bu yönerge, Türk Medeni Kanunu, Dernekler kanunu ve TGSD Tüzüğü temel alınıp, TGSD tüzüğünün 20/20. maddesine dayanılarak hazırlanmış olup, açıklık bulunmayan konularda bu dayanaklar gözetilir.

TGSD GENÇLİK PLATFORMUNUN AMAÇLARI

Madde 5: TGSD tüzüğünde yer alan kuruluş amacına uygun olarak, düşünsel ve eylemsel çalışmalar yapmak.

Bu bağlamda;

 1. TGSD’nin genç üye sayısının artırılmasını, başta gençler tarafından olmak üzere, TGSD amaç ve görevlerinin yaygın bir biçimde benimsenmesini sağlamak,
 2. TGSD amaç, görev ve faaliyetleri kapsamında gençliği ilgilendiren hususları tespit etmek ve bu hususlarda görüş oluşturarak TGSD Yönetim Kuruluna sunmak,
 3. TGSD’nin tüm organları ve üyeleriyle eşgüdüm ve tam bir uyum halinde faaliyet göstermek,
 4. TGSD yetkili kurullarınca belirlenen veya TGSD Gençlik Platformu üyelerinin kendi belirlediği ve TGSD Yönetim Kurulunun onayladığı plan ve programlar doğrultusunda bütünlük içinde faaliyette bulunmak,
 5. Gençleri sektöre adapte etmek, Gençler ile TGSD Yönetim Kurulu Üyeleri arasında karşılıklı beslenme süreçleri yaratmak, TGSD Gençlik Platformu üyelerinin, toplumsal yaşamın her alanında özgür ve eşit bireyler olarak yer almalarına katkıda bulunarak TGSD Gençlik Platformu hareketine öncülük etmek.

TGSD GENÇLİK PLATFORMU KURULUŞU

Madde 6: TGSD Yönetim Kurulu, 18 –35 yaş arasındaki istekli kişilerden oluşan TGSD Gençlik Platformu güncel üye listesi içinden Kurucu Yürütme Kurulunu 5 asil 5 yedek üye olmak üzere 2 yıllığına seçer ve TGSD’nin resmi web sitesinden duyurur. 2 yılın son sonunda TGSD Gençlik Platformu Kurucu Yürütme Kurulunun görev süresi dolar. TGSD resmi web sitesinde güncel olarak ilan edilen listedeki TGSD Gençlik Platformu Üyeleri, TGSD Yönetim Kurulunun kararı ile toplanır ve TGSD Gençlik Platformu Yürütme Kurulunu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşacak şekilde seçer. Seçilen Yürütme Kurulu, kendi arasında yapacağı görev dağılımı ile Genç TGSD Platformu Sözcüsünü ve sekreterini belirler. TGSD Gençlik Platformu, TGSD Yönetim Kurulunun kararı ile faaliyete geçer. TGSD Gençlik Platformu Yürütme Kurulu seçimleri, 2 yılda bir TGSD Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte ve aksi bir karar alınmadıkça TGSD Genel merkezinde yapılır.

 

TGSD GENÇLİK PLATFORMU YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 7: Toplantılar TGSD Gençlik Platformu sözcüsünün çağrısı üzerine her koşul altında en az 2 ayda bir defa yapılır.

Toplantı yeter sayısı, üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır, ancak karar yeter sayısı toplam üye sayısının 1/3’ünden aşağı olursa karar alınamaz ve toplantı ileri bir tarihe ertelenir. Yılda 3 defadan fazla toplantıya katılmayan TGSD Gençlik Platformu Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği, kendiliğinden düşer ve yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ilk yedek üye çağırılır. Her toplantıdan sonra, TGSD Gençlik Platformu sekreteri tarafından TGSD Gençlik Platformu üyelerine toplantıda ele alınan konular ve/veya kararlarla ilgili TGSD’nin resmi web sitesinin TGSD Gençlik Platformu için ayrılan sayfasından ve/veya sosyal medya hesaplarından, TGSD Yönetim Kurulunun veya TGSD Yönetim Kurulunun görevlendireceği TGSD Genel Sekreterinin onayı ile bilgilendirme yapılır. TGSD Gençlik Platformu tarafından alınan kararlar, TGSD Gençlik Platformu Yürütme Kurulunun asil üyelerinin salt çoğunluğunun imzası ve toplantıda bulunan üyelerin yoklama listesi ile birlikte, TGSD Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunulur. Kararlar, TGSD Yönetim kurulunun onaylaması ile geçerlilik kazanır.

TGSD GENÇLİK PLATFORMU’NA DAİR GENEL HUSUSLAR

Madde 8:

 1. TGSD aidiyetinin geliştirilmesi için, faaliyetleri çeşitlendirmek ve sürdürülebilir projelere dönüştürmek,
 2. TGSD faaliyetlerine katılımı artırmak, gençlerin TGSD’ye kazandırılması ve TGSD faaliyetlerinin yürütülmesi konularında gönüllü olarak görev almak ve gönüllü olarak yardım etmek.
 3. TGSD tüzüğünde yer alan kuruluş amacına uygun olarak, düşünsel ve eylemsel çalışmalar yapmak, bu amaçla TGSD Yönetim Kurulunun onayıyla yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturmak.
 4. TGSD Gençlik Platformu üyelerinin araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal hayata gönüllü katılımlarını sağlamak amacı ile çalışmalar yapmak,
 5. Çalışmaları içeren dönemsel faaliyet raporunu, TGSD Yönetim Kuruluna sunmak,
 6. Sosyal medyada TGSD’nin aktif olarak yer almasında TGSD Genel Sekreterliğine katkı sağlamak ve derneğin sosyal medyadaki görünürlüğünü desteklemek
 7. Seminer, konferans, söyleşi vb. etkinlikleri periyodik olarak gerçekleştirmek,
 8. Faaliyet, etkinlik, proje ve araştırmaları kendi içinde tartışmak, olgunlaştırmak, finansmanını yaratacak öneriler geliştirmek ve TGSD Yönetim Kuruluna öneri olarak sunarak onay sonrası TGSD Genel Sekreterliği ile koordineli bir şekilde hayata geçirmek.
 9. TGSD Gençlik Platformu Yürütme Kurulu olarak, TGSD Yönetim Kurulunun görevlendirdiği bir TGSD Başkan Yardımcısı ve/veya TGSD Yönetim Kurulu Üyesi sorumluluğunda çalışmak,
 10. TGSD Genel Kurul toplantılarına ve davet edildikleri TGSD Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılmak.
 11. TGSD Gençlik Platformu üyelerinin katıldıkları toplantılarda oy hakları yoktur ve yıllık aidat ödemezler. TGSD Gençlik Platformu Sözcüsü, TGSD Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, müzakerelere iştirak eder, ancak kararlar TGSD Yönetim Kurulu tarafından alınır.

SORUMLULUK

Madde 9: TGSD Gençlik Platformu Yürütme Kurulundan, yapılacak çalışmaların yürütülmesinden, TGSD Yönetim Kurulu sorumludur.

 

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

Madde 10: TGSD Gençlik Platformu Yürütme Kurulunun kendi arasında gerçekleştirdiği toplantılarda alınan tavsiye kararları, TGSD Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere TGSD Gençlik Platformu Sekreteri tarafından tutanakla kayıt altına alınır. Yapılması planlanan her etkinlik ile ilgili alınmış karar, yazılı olarak TGSD Yönetim Kuruluna sunulmak üzere TGSD Genel Sekreterliğine iletilir. Karar tutanağı ve yoklama kağıdının birer nüshası arşivlenerek TGSD Genel Sekreterliğince saklanır. Arşiv tutulmasından ve korunmasından TGSD Gençlik Platformu Sözcüsü sorumludur.

 

TGSD GENÇLİK PLATFORMUNUN FESHİ

Madde 11:

 1. a) TGSD Gençlik Platformu’nun feshi için, aşağıdaki nedenlere dayanarak TGSD Yönetim Kurulunun kararı gerekir.

a1- Madde 6’daki görev, yetki, sorumluluk ve amaçları yerine getirilmemesi,

a2- TGSD Tüzüğüne ve yönergelere bağlı olarak yapılan disiplinsizlikler,

a3- Genel ahlak dışı eylem ve davranışlar,

a4- Gençlik Platformu Yürütme Kurulunun yazılı olarak kendini yenileme istemi,

a5- Disiplin işlemleri dolayısı ile önlem amaçlı, kamuya açık alanlarda (açık yerler, internet vb.) kurumsal kimliğin saygınlığını zedeleyecek (TGSD Yönetim Kurulu, TGSD Gençlik Platformu Yürütme Kurulu gibi konumlara yönelik) açıklamalarda bulunma,

 1. b) Fesih işlemi TGSD Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

TGSD GENÇLİK PLATFORMU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 12: 35 yaşını dolduran üye, TGSD Gençlik Platformu üyeliğini kaybeder ancak başvurması halinde, TGSD üyelik şartlarına haiz olması kaydıyla, TGSD üyelik kabul prosedürüne uygun olarak, TGSD üyesi olabilir.

 

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Madde 13: Disiplin konularında TGSD Tüzük Hükümleri uygulanır.

 

SON HÜKÜMLER

Madde 14: Bu Yönerge TGSD Yönetim Kurulu’nun onayı tarihinde işlerlik kazanır.